อ่างทองคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563

อ่างทองคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 คัดเลือกบุคคลต้นแบบและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

วันที่ 13ก.ค.63  เวลา 09.00 น. ที่ บ้านทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดอ่างทองและคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ โดยนายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง   พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านทองเลื่อน นำชาวบ้านและเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแสวงหา เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการประกวดเพื่อเชิดชูบุคคลและหมู่บ้านที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 แต่ละอำเภอก็จะมีการคัดเลือกเอาหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้ามาประกวด ทั้ง 7  อำเภอ โดยยึดหลักของความมีเหตุมีผล พอประมาณ รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คูคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง ที่จะปลูกฝังให้ชาวอ่างทองและประชาชนชาวไทยทั่วไปได้น้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะนำความสุขมาให้กับชีวิตจริง ๆ

ทั้งนี้ การดำเนินการลงพื้นที่เสมือนเป็นการเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความตื่นตัวและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลดำเนินงานดีเด่น รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2563 ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจการดำเดินชีวิตวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด