อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้ากากอนามัย สู้ไว้รัสโควิด 19

อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้ากากอนามัย สู้ไว้รัสโควิด 19

วันที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ครูต้นแบบ นำตัวแทนชุมชนในเขตตำบลบางพลับจำนวน 50 คน ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัย โดยได้นำผ้าบาติกลายดอกโสนและลายไทย มาทำเป็นหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง มาร่วมเยี่ยมชมและพูดคุยกับตัวแทนชุมชนด้วย

จากนั้นนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ได้เดินทางไปที่สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ มีนายสุพจน์ ผมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ให้การต้อนรับ พร้อมกับพาชมการทำหน้ากากอนามัยของตำบลองค์รักษ์ที่มีตัวแทนทั้ง 8 หมู่บ้านมาช่วยกันในการทำหน้ากากอนามัยในวันนี้ ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้านมาช่วยกันอย่างขยันขันแข็ง เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ ได้ตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลจัดทำหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วย

นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวว่า สำหรับวันนี้ทางอำเภอโพธิ์ทองมี 2 พื้นที่ที่ทำหน้ากากอนามัย คือ อบต.บางพลับ และ อบต.องค์รักษ์ ได้นำตัวแทนชุมชนมาร่วมเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งลงไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเผยแพร่วิธีทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรค และให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้โดยไม่เสียค่าจ่าย ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปอบรมต่อยอดให้ความรู้ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากโรค COVID-19 ซึ่งการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสามารถนำมาซักทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้ อันเป็นการลดขยะและแก้ไขปัญหาการกักตุนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาได้อีกด้วย

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด