ผู้ว่าฯอ่างทอง เปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ผู้ว่าฯอ่างทอง เปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลศาลาแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลศาลาแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมีการอบรมจิตอาสา ด้วยหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัด นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในพิธี มีนายสาโรจน์ ลาภหงส์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

นายสาโรจน์ ลาภหงส์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง  กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลศาลาแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว และกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย เทศบาลจึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลศาลาแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว  ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม  2563 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล และวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน 102 คน

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด