นายอำเภอโพธิ์ทองมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้ผลกระทบจากโควิค-19

นายอำเภอโพธิ์ทองมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้ผลกระทบจากโควิค-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น พ้นภัย
วันนี้ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทองเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จำนวน 23 ราย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอินทประมูล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นวงกว้าง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการต่างๆเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตลอดจนรัฐบาล ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้นั้น เป็นเหตุให้บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า แม่ค้า ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ หรือต้องปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ในการดำรงชีพตามมา
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อปท. อำเภอ หรือเหล่ากาชาดจังหวัด แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการขอรับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยดังกล่าว สำหรับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้รับข้อมูลจาก แอปพลิเคชั่น “พันภัย”จากการรายงานของอำเภอ ไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ร้องขอรับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้กักกันตนเองในที่พักอาศัยและผู้ได้รับผลกระพบจากการแพร่บาดโรคโควิด 19 จำนวน 23 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทองไปแล้วและในวันนี้เป็นการมอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้ได้รับผลกระทบในอำเภอโพธิ์ทองจำนวน 23 ชุด ก่อนการมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายอำเภอโพธิ์ทอง ได้กล่าวพบปะให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด