จิตอาสา 904 ทำ”ยอยก” ที่ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

จิตอาสา 904 ทำ”ยอยก” ที่ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นายไพศาล สุขปุณพันธ์. ประมงจังหวัดอ่างทอง   จิตอาสา 904 มีนายวิทย์ จันทร์สว่าง นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างให้การต้อนรับ พร้อมกับช่วยกันลงมือทำ “ยอยก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนอ่างทอง โดยเฉพาะชาวประมง หรือ คนจับปลา มีพบเห็นมากมายตามลำคลองในอดีต แต่วันนี้เครื่องมือเหล่านี้เริ่มหายไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายๆประการ เช่น สภาพแวดล้อมในลำคลองเปลี่ยนไป สัตว์น้ำในลำคลองลดลง กฎหมายที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของที่อนุญาตเครื่องมือประจำที่ เป็นต้น การนำ”ยอยก” มาติดตั้งแสดงไว้ที่ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวด้านการประมง “ในน้ำ มีปลา” ก็ต้องมี “เครื่องมือจับปลา” และมีคนจับปลา เพื่อเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันหลายหน่วยเพื่อพัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยรัชกาลที่ 9 สานต่อโดยรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก

สำหรับพื้นที่ดำเนินการโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จำนวนมาก สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินและเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้ว กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดเตรียมงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน ในอัตราจ้าง 300 บาทต่อวัน ตลอดระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

นายวิทย์ จันทร์สว่าง นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่าง เปิดเผยว่า โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 โคก หนอง นา โมเดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ในขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 90  เปอร์เซ็นต์ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน จังหวัดอ่างทอง ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยมีการปลูกพืช เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด