จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันของชาติ เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 มีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัด นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
นางวันทนีย์ มีแสง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม” สำหรับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระภิกษุ เริ่มจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จึงได้กำหนดจัดงานเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันของชาติ “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น พิธีทำบุญตักบาตร ,พิธีหล่อเทียนพรรษา ,พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียน

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด