จังหวัดอ่างทองโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

จังหวัดอ่างทองโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563ณ วัดศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 4 ตำบลโรงข้าง อำเภอปโมก จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและปีองกันไฟป่า จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระราชพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหารพระครูปลัดวิษณุ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอป้าโมกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าน่วมในพิธี
นายสนั่น เชื้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ”โครงการปลูกป้ และป้องกันไฟป้า” โดยครอบคลุมถึงบำตันน้ำ ปาชายเลน ป้าพรุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ รวมถึงการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิรลงกณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟบำ ดำเนินการปี พ.ศ. 2563- 2570 โดยกำหนดพื้นที่ป้ที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตปภายใต้โครงการปลูกป้าและป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปนิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงนเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ปตันน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนต่อไป.

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด