จังหวัดอ่างทองจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอสาภัยพิบัติ

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลรำมะสัก ห้องลำไม้สัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ทอง  โดยมีนายอัครพัชร์ เขียวระยับ รองนายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

เนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำรัส(ศอญ) มีความประสงค์ไห้จัดตั้งชุดปฏิบัติกรจิตอาสาภัยพิบัติขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความพร้อมสมารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลรำมะสักและเทศบาลตำบลม่วงคัน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลรำมะสัก โดยกำหนดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิหาคม 2563  รวม 3 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลรำมะสักและเทศบาลตำบลม่วงคัน ให้บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลรำมะสักและเทศบาลตำบลวงคัน เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉิน ให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง และทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติที่ส่งผลให้ประชาชนในชุชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลตำบลรำมะสัก จำนวน 50 คน และจากเทศบาลตำบลม่วงคัน 51  คนการฝีกอบรมเป็นการบรรยาย อภิปราย การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีความเหมาะสม ตามหลักสูตรชุดปฏิบัติกรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นต่อไป.

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด