จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน เปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาศิระวาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดอ่างทองโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล มีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธี
นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์ จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2563 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทองตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด ประจำ 2563 ของจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบชุดนักเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 31 คน

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด