จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กระทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา จำนวน 10 คน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี จำนวน 1 คน และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญ 1 รางวัลตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรง ที่เกิดจากการคอร์รัปชันและเพื่อเป็นแสดงจุดยืน โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทองขึ้นทั้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต

สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการรวมพลังสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับการก่อตั้งวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน ซึ่งการรณรงค์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมีทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้นด้วย.

 

About the author
เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด