จังหวัดอ่างทองโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล

จังหวัดอ่างทองโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562    

                      วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณราชหงษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562  มีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม

นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2562 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ประชาชนในชาติ ได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รวม 300คน

ด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวาระสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั่วโลกอีกด้วย.

 

About the author
เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด